Milka Kresoja

magistar Milka Kresoja

Ambasador Nikole Tesle

U Moskvi, gde ja živim i radim već 25 godina, na predavanja o Nikoli Tesli, dolazi mnogo ljudi. Mit o Nikoli Tesli raste, širi se i Teslamania je već zahvatila celu Rusiju! Najviše pitanja slušalaca bila su na temu, zašto se i pored mnogo knjiga o Tesli (ja sam do danas izbrojala 69 knjiga samo na ruskom jeziku i taj spisak nije konačan), život i rad Tesle nalaze pod velom tajni, a sam Tesla i dalje ostaje velika kosmička zagonetka. Ko su bili roditelji "gospodara svetlosti", koji su mogli da stvore i podare svetu takvo božansko stvorenje. Njemu su se udvarale najpametnije i najbogatije devojke, a on je ceo život proveo u samoći i rešio da svu svoju energiju usmeri za dobro čovečanstva. Za njega su žene bile idealna stvorenja i o njima je govorio: one se nece osvrtati na prošlost, a svojim probuđenim umom još će zadiviti civilizaciju (matrijarhat samo što je nastupio). Vodio je računa o svojim sestrama (Angelini, Milki, Marici). Posebno se brinuo o srednjoj sestri M I L K I, koja je rano ostala udovica. Tesla je vladao isključivom silom intelekta ,bio pravi aristokrat u izgledu i ponašanju. Tesla je veoma vodio računa o svom zdravlju, izučio je sve teorije ishrane, posebnu pažnju je poklanjao produktima, nije pio, niti pušio (ostavio je duvan znajući koliko je štetan za zdravlje), redovno se bavio jogom, hodao peške svaki dan po 15 km.  Razmišljao je o ideji kako covek može da živi, a da se ne hrani klasičnom hranom, već da tu energiju crpi iz sredine koja ga okružuje i bila bi dovoljna za podržavanje svih funkcija u organizmu !!! Tesla obitava u višim duhovnim sferama i njegovo prisustvo, posebno ovde u Beogradu, osecamo svi mi njegovi Teslianci.


 

Spasoje Vlajic

Spasoje Vlajić

Nebo nam ponekad pošalje ličnosti koje u sebi nose nešto uzvišeno, veličanstveno – pošalje nam preteče svečoveka. On sa ljubavlju služi Bogu i ljudima i dobrotom osvaja svet. On čuva prirodu i svetu tajnu života, a priroda mu dragovoljno služi. Usklađen sa sobom i prirodom svečovek se diže po čudesnoj spirali života da bi do-segao dalekosežni cilj. Promisli za našu vrstu: zdravo telo, prirodno blagostanje, beza-zlenu razboritost, nepojmljiva saznanja, božanske sposobnosti, duševni mir i duhovno blaženstvo. Njegov cilj je da na načelima ljubavi i dobrote sve narode okupi u jedinstveno bratstvo u kome će, kroz radost života i punoću ljubavi, zajedničke duše čovečanstva. Sjajem dobrote i blistanjem ljubavi, to bratstvo, otvoreno za sve ljude, ostvariće neviđeni, božanstveni napredak. Taj novi čovek će udahnuti dašak besmrtnog života, upoznati susedne stvarnosti i videti pojave iz duhovnog sveta...Navedena dostignuća, buduće odlike ljudske vrste i sada naziremo kod retkih pojedinaca koji poseduju nešto izuzetno, božansko. Jedan od njih je i Nikola Tesla. U umu mnogih ljudi predstava o Tesli blista kao čist, redak i dragocen dar samog neba. Dok on lebdi između mita i stvarnosti, uspomena na njega se širi, uvećava. Napajana ener-gijom naših misli, slika o velikom izumitelju postaje simbol mitskog junaka i narasta u prasliku svečoveka, božanstvenog viteza koji se dostojanstveno diže do anđeoskog oličenja!

 


Gogo3

Goran Marjanović

 Nikola Tesla, jedan od nesumnjivo najvećih intuitivnih genija naše civilizacije, dosegao je tokom života izuzetno duboke spoznaje ali ih, nažalost, nikada nije sažeo u formu neke svoje lične kosmogonije. Ipak, analizom njegovih brojnih intervjua, članaka, posebno Dnevnika iz Kolorado Springsa, njegovih patenata i dokumenata koji su nam dostupni – može se videti da su svi njegovi uspesi proistekli iz duboke vezanosti za prirodu i poštivanje istih onih opšte-kosmičkih zakonitosti koje se mogu uočiti u sunčevom sistemu, u svetu atoma ili ljudskom mišljenju. Ono što odlikuje te principe je njihova jednostavnost, a jednostavnost je, kao što znamo - krajnji domet savršenstva. Dakle, ako težimo savršenstvu, treba slediti Prirodu – a Nikola Tesla je svu svoju inspiraciju nalazio baš u Prirodi.

 Izuzetno velika dubina Teslinih uvida u strukturne mehanizme Prirode, najbolje se može ilustrovati sledećim njegovim rečima: “... Imao sam veliku sreću da otkrijem nove i zapanjujuće fenomene kakvi su obrtno magnetno polje, (…) Ali ono što me je impresioniralo kao lepše od bilo čega drugog je otkriće stacionarnih talasa koje sam načinio 1899., a koje je pokazalo da cela planeta na kojoj živimo, uprkos svojoj nepojmljivoj veličini, može biti naterana da odgovara treperenjem na najtiši šapat ljudskog glasa. ...”

Malo je onih koji, bez obzira na dostignut nivo spoznaje, mogu istinski poverovati u ove Tesline reči. Ipak, naša dosadašnja teorijska istraživanja i učinjeni eksperimenti, ukazali su na objektivno postojanje brojnih analogija, isprepletenost niza mehaničko-elektromagnetnih parametara, njihova slaganja, prostorno vremenska «preslikavanja» i podudarnosti niza «raznorodnih» veličina koje govore u prilog opravdanosti brojnih Teslinih izjava, kojima sve ove godine nije poklonjena odgovarajuća pažnja.

Prema izjavama samoga Tesle on je, pre više od jednog veka, otkrio i u svojim eksperimentima koristio jednu novu vrstu elektromagnetnih talasa koje je nazvao NeHercijanskim. To je učinio da bi naglasio njihovu različitost od klasičnih, tzv. Hercijanskih elektromagnetnih talasa. Problem je u tome što zvanična nauka ne priznaje nijednu drugu vrstu elektromagnetnih talasa osim onih čije je postojanje 1888. god. dokazao H.R. Hertz, a koje je svojim jednačinama opisao J.C. Maxwell.

Tako nam se nameće pitanje: možemo li sumnjati u izjave Nikole Tesle, nenadmašnog intuitivnog genija? Njegovo znanje i iskustvo u oblasti kojom se bavio bili su u svemu toliko izuzetni da je prosto neverovatno da je on mogao da učini takvu grešku - da suprotno klasičnim naučnim spoznajama svoja teorijska istraživanja i rezultate eksperimenata objašnjava jednom novom, bitno različitom formom elektromagnetnih vibracija. I još da ih nazove drugačijim imenom!?

Usvakomslučaju, mišljenjedajeTeslindoprinosprosperitetuljudskecivilizacijezavršenpronalaskomobrtnogmagnetnogpolja, polifaznihstruja, asinhronihmotoraisličnosmatramoapsolutnopogrešnimisigurnismodaTeslinovremetekdolazi.

Sadašnjost je njihova; budućnost za koju ja zaista radim, pripada meni !” - Tesline su reči koje bi nam svima trebale biti veliki motiv za preispitivanje i dalja istraživanja Tesline zaostavštine, i što bi – naravno na dobrobit čitave civilizacije - ostvarivost njegovih nerealizovanih projekata, uključujući i one najkontroverznije, učinila mnogo verovatnijom.

U skladu sa tim, čvrsto verujući u istinitost svih reči i poruka NikoleTesle, «Centar za istraživanje  nasledja Nikole Tesle» ima za cilj reafirmaciju imena i dela tog nespornog svetskoggenija.

 

 

 

ОСНОВАТЕЛИ  ЦЕНТРА 

  

 


Milka KresojaМагистр Милка КРЕСОЯ,

Посол Николы Теслы

В Москве, где я живу и работаю уже 25 лет, на лекции о Николе Тесле собралось невидимое количество народа. Миф о Николе Тесле в России растет, ширится и уже охватил всю Россию! Больше всего вопросов слушатели задавали на следующую тему: ПОЧЕМУ, НЕСМОТРЯ НА МНОЖЕСТВО КНИГ  О ТЕСЛЕ, его настоящая жизнь и деятельность все еще продолжают оставаться таинственными, а сам Тесла остается великой космической загадкой. Кем были родители «властелина света», которые смогли родить такое божественное существо? За ним ухаживали умнейшие и богатейшие девушки, а он провел всю жизнь в одиночестве, раз и навсегда решив всю свою энергию обратить на благо человечеству. Женщины были для него идеальными созданиями, о которых он сказал: они не станут оглядываться на прошлое, и своим пробудившимся умом еще удивят цивилизацию (в наши дни наконец-то наступил матриархат). Он заботился о своих сестрах, особенно о средней Милке, которая рано овдовела. Тесла обладал исключительной силой интеллекта, был настоящим аристократом по внешнему виду и поведению. Никола Тесла исключительно заботился о своем здоровье, особо пристальное внимание обращал на продукты питания, не пил, не курил, регулярно занимался йогой. Им владела идея, в соответствии с которой развитие жизни может привести к тому, что человек сможет жить без твердой и жидкой пищи, непосредственно черпая из окружающей среды энергию, необходимую для поддержания функций организма. Тесла обретается в высших духовных сферах, и его присутствие, особенно в Белграде, ощущаем все мы - его теслианцы. Еще никто из серьезно занимавшихся Теслой не избежал хотя бы одного экстрасенсорного события. Вот увидите!

Милка КРЕСОЯ


 

 

Spasoje Vlajic

 ИНЖ Спасое ВЛАИЧ

 

ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

 

Иногда небо посылает нам людей, которые несут в себе нечто возвышенное, величественное - посылает нам предтечу сверхчеловека. Своей любовью он служит Богу и человечеству и добротой завоевывает мир. Он оберегает природу и святую тайну жизни, и природа с радостью служит ему. В полном согласии с собой и природой сверхчеловек вздымается по волшебной спирали жизни, чтобы достичь главной цели - Промысла для нашего рода: здорового тела, естественного благосостояния, беззлобную разборчивость, невероятных знаний, божественных способностей, душевного покоя и духовного блаженства. Он поставил перед собой цель собрать на принципах любви и доброты все народы и объединить их в единое братство, в котором благодаря радости жизни и полноте любви каждый сможет стать сверхчеловеком, уникальная душа которого почувствует возвышенную силу единой души человечества. Сияющее добротой и сверкающее любовью, это братство, открытое для всех людей, добьется невиданного, божественного прогресса. Этот новый человек вдохнет дух бессмертной жизни, познакомит с соседними мирами и покажет картины духовного мира… Желаемые достижения, будущие облики человеческого рода мы и сейчас можем увидеть у редких индивидуумов, обладающих чем-то исключительным, божественным. Один из них - Никола Тесла. В сознании многих людей сложилось представление о Тесле как о чистом, редчайшем и драгоценным даром самого неба. Пока он парит между мифом и действительностью, память о нем ширится и крепнет. Напитанный энергией нашей мысли, образ великого изобретателя обретает черты мифического героя, вырастает в прообраз сверхчеловека, божественного рыцаря, достойно возвышающегося до ангельского обличья!

Спасое ВЛАИЧ

 


 


Горан МАРЬЯНОВИЧ, Инженер

ТЕЛЕКОММУНИКАЯ - МОДЕЛЬ ВЕЧНО

ПУЛЬСИРУЮЩЕГО МИРА.

 

Общее переплетение пространства-времени-материи и их взаимопроникновение по всей шкале измерений от тонких энергетических феноменов из пространств гиперкосмоса, в которых обитают духи, энтитеты сознания различного уровня, через микромир и частиц волновых объектов, фотоны…, нейтрино,… затем через макрокосмос планет, звезд, галактик… от ультракратких интервалов времени до времени всей божественной жизни настолько глубоко, что в них можно обнаружить многочисленные аналогии в разнородных на первый взгляд областях. Все эти энтитеты характеризует одно и то же - циклически спиральное движение. Оно присуще миру атомов и Солнечной системе, да и похоже на циклы времени - времена, периоды и их комбинации также спирально структурированы на разных уровнях. Принимая во внимание, что любой период времени - «другое» (или иное) «видение» определенного состояния сознания , можно сказать, что любое событие, совершившееся в любой период нашей эволюции (мы намеренно не говорим - жизни), происходит и сейчас, разве что в другом времени-месте, или, что абсолютно одно и то же, на каком-то другом (более тихом) уровне (нашего) сознания, то есть на уровне, который немного «глубже» того, который «сейчас» находится в центре нашего внимания …

Принимая во внимание структуру «Того Что Есть», сравнивая взаимоотношения и корреляцию, равно как и тот факт, что человек находится в «центре» всех этих пространственно-временных, при этом переплетенных разными уровнями сознания, в месте «столкновения» шкалы измерений микро- и макрокосмоса, материи и духа, на границе между того «извне» и того «изнутри», наблюдая за игрой пространства и времени, материи и духа, вместо синтагмы ЧЕЛОВЕК И УНИВЕРСУМ мы совершенно спокойно мвожем написать: ЧЕЛОВЕК = УНИВЕРСУМ!!!

Все общечеловеческие знания о том, что, скажем, путь «наверх» равен пути «вниз» (Гераклит), отраженные в пространственно-временнОм мире Единства, говорят нам о том, что, куда бы мы не смотрели, всюду увидим (почти) одну и ту же картину того, что удаление (с одной стороны) одновременно является приближением (с другой стороны), что рождение, возможно, одновременно означает смерть, а смерть - рождение.

Принимая во внимание все это, а также абсолютно бесспорный факт общего согласия и переплетения ряда пространственно-временных, субстанционально- волновых, электромагнитных и механических параметров, проявляющихся в полной схожести атома, Солнечной системы, резонанса Шумана, волн Теслы и других (стабильных) объектов Единства, нетрудно заметить, что трансформатор Теслы в Колорадо Спрингс представляет собой «уменьшенный» вариант Солнечной Системы, которая сама по себе является «уменьшенной» версией (Вечно Пульсирующего) Космоса, поскольку подчиняется одним и тем же законам, согласию и общей гармонии, наблюдаемым на всей огромной шкале - от микро- до макрообъектов…

Имитируя природу, которую он страстно любил и уважал, Никола Тесла сумел осуществить одну из множества идей, направленных на благо человечества. Но от него более не зависит, будет ли эта возможность воплощена в жизнь в нашем ближайшем будущем.

Я полагаю, XXI век принадлежит технологиям Теслы, и наша задача - реализовать их.

Горан МАРЬЯНОВИЧ